دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

خبر


هم اندیشی ترویج مهدویت باحضورکارشناسان مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی وموعود(عج)فارس به میزبانی دکترکشفی نژادمدیرکل بهزیستی فارس و با حضور رئیس حراست بهزیستی ،مسئول امورفرهنگی دردفترمدیریت برگزارشد.