محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده|برگزاري كارگروه تخصصي قرار گاه جمعيت در بهزيستي آباده

با توجه به برنامه دولت در راستاي جلوگيري از پيري جمعيت و افزايش جمعيت و تشكيل قرارگاه جمعيت در شهرستان آباده،كارگروه تخصصي اين قرارگاه در بهزيستي آباده تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كه با حضور متخصصين حوزه سلامت روان تشكيل شد در خصوص تدوين پرسشنامه اي در خصوص تمايل يا عدم تمايل زوجين به فرزندآوري بيشتر در دستور كار قرار گرفت.لازم بذكر است متخصصين اين حوزه از ادارت مختلف نظير فرمانداري،شبكه بهداشت و درمان،دانشگاه آزاد و پيام نور و آموزش پرورش حضور داشتند.