آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه سالیانه ( ریال)  شماره مزایده جزئی
1داریون-بلوار  کشاورز-جنب بانک ملی شعبه داریون- قسمتی از مجتمع بهزیستی داریونساختمان اداری  پلاک ثبتی پلاک ثبتی:3288 اصلی90/000/0006001000150000012

1-زمان دریافت اسناد استعلام : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/05/25

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز سه شنبه  1401/05/25

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10صبح روز  چهار شنبه 1401/05/26

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.