محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان آباده بلوار شهید چمران ابتدای بلوار ادریس آبادیکباب  ساختمان اداریپلاک ثبتی:
10176/164
22/000/0006001000150000016ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ1401/09/07 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1401/09/19به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10صبح روز یکشنبه 1401/09/20

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی