محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان اقلید- روستای حسن آباد- خیابان بهارستان- مجتمع بهزیستی شهید فیاض بخشیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی فرعی26 اصلی1521200000006001000150000028یکشنبه
مورخ 1401/12/14 ساعت 10 صبح
2شهرستان اقلید-خیابان حافظ-قسمتی از مجتمع خدمات بهزیستی حضرت ولیعصریکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی فرعی47
اصلی10212
300000006001000150000029یکشنبه
مورخ 1401/12/14 ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه 1401/12/01 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/13  ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز دوشنبه 1401/12/01 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/13 

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز شنبه 1401/12/13

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10صبح روز یکشنبه 1401/12/14

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی