محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان فراشبند- خیابان گلزار شهدای شماره یک – مجتمع اشتغال معلولین سابق(واحد شماره 4و5)یکباب ساختمان اداری 
پلاک ثبتی 3524
16/000/0006002000150000008یکشنبه
مورخ 1402/02/17 ساعت 10 صبح
2شهرستان فراشبند- خیابان گلزار شهدای شماره یک – مجتمع اشتغال معلولین سابق(واحد شماره6)یکباب ساختمان اداری 
پلاک ثبتی 3524
8/000/0006002000150000009یکشنبه
مورخ 1402/02/17ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ 1402/02/04  لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1402/02/16ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز دوشنبه مورخ 1402/02/04  لغایت پایان وقت اداری روز  شنبه 1402/02/16

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز شنبه 1402/02/16

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1402/02/17

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی