محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتی/کد پستیقیمت پایه  سالیانه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان مرودشت-بلوار قدس-کوچه منبع سازییکباب ساختمان اداریکدپستی 7371646317540/000/0006002000150000019شنبه
مورخ 1402/08/13ساعت 10 صبح
2شهرستان سروستان-روستای سیف آبادیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
9/7
1/440/000/0006002000150000020شنبه
مورخ 1402/08/13ساعت 10 صبح
3شهرستان اقلید-روستای حسن آبادیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
26/182
120/000/0006002000150000021شنبه
مورخ 1402/08/13ساعت 10 صبح
4شهرستان آباده-خیابان ایت اله غفارییکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
2894/8
180/000/0006002000150000022شنبه
مورخ 1402/08/13ساعت 10 صبح
5شهرستان فراشبند-خیابان جهادیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
1231/1006
96/000/0006002000150000023شنبه
مورخ 1402/08/13ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روزیکشنبه مورخ 1402/07/30  لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1402/08/11 ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز یکشنبه مورخ 1402/07/30  لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1402/08/11

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1402/08/11

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10 صبح روز شنبه1402/08/13

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی