محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه سالیانه ( ریال)  شماره مزایده جزئی
1شهرستان فسا- میانشهر- خیابان سردار شهید بابایی- کوچه شهید رحمانیساختمان اداری  پلاک ثبتی 3854اصلی و1469فرعی48/000/0006001000150000004

1-زمان دریافت اسناد استعلام : از روز شنبه مورخ 1401/02/17 لغایت پایان وقت اداری روز چهار شنبه  1401/02/28

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز چهار شنبه 1401/02/28

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10صبح روز پنجشنبه 1401/02/29

انتهای پیام / محمدحسن زارعی