محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردینشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه سالیانه ( ریال)  شماره مزایده جزئی
1شهرستان داراب-  بلوار شهید مصطفی خمینی-نبش کوچه مولودساختمان اداری  پلاک ثبتی 2283اصلی و 34فرعی144/000/0006001000150000003

1-زمان دریافت اسناد استعلام : از روز شنبه مورخ 1401/02/17 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1401/02/28

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1401/02/28

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10صبح روز پنجشنبه 1401/02/28