محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
(ریال )
 
شماره مزایده
تاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان کازرون-خیابان دارالسلام-کوچه شهید محلایییکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 160فرعی  232 اصلی192/000/00016/000/0006001000150000005دوشنبه مورخ 16/03/1401 ساعت 10
2شهرستان گراش-روستای ارد-خیابان معلم-جنب دبیرستان شهید باهنریکباب سالنپلاک ثبتی 10837 اصلی  و  2241 فرعی84/000/0007/000/0006001000150000006دوشنبه مورخ 16/03/1401 ساعت12

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه  1401/03/01 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12  ساعت 13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی