محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (ریال )شماره مزایده
1شهرستان شیراز  – خیابان احمدی جنوبی – نبش کوچه 8 – ساختمان پیامبر اعظمساختمانپلاک ثبتی 855فرعی از 2066 اصلی3/000/000/000300/000/0005000000150000004

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ  1400/12/07درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند. شماره مزایده

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی