محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی فروش املاک مازاد اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و به استناد اجرای جزء (2) بند (ب تبصره( 18) قانون بودجه سال1401 کل کشور نسبت به فروش املاک مازاد خود  با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه(ریال)مبلغ تضمین
شرکت در مزایده(ریال
شماره مزایدهتاریخ و ساعت بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان استهبان  روستای  دستجردساختمانپلاک ثبتی 114 فرعی از4327 اصلی23/500/000/0001/175/000/00020020001500000011402/05/15
ساعت:10:00
2شهرستان نی ریز روستای نصیر آبادساختمانپلاک ثبتی69 فرعی از 3894 اصلی7/250/000/000362/500/00020020001500000021402/05/15ساعت10:30
3شهرستان داراب روستای نصروانساختمانپلاک ثبتی 69 فرعی از2252 اصلی4/500/000/000225/000/00020020001500000031402/05/15ساعت11:30
4شهرستان فیروزآباد روستای بنی خفرکساختمانپلاک ثبتی 89 فرعی از 1135 اصلی6/100/000/000305/000/00020020001500000041402/05/15 ساعت12:30
5کازرون روستای مهرنجانساختمانپلاک ثبتی 7 فرعی از 881 اصلی14/326/000/000716/300/00020020001500000051402/05/15ساعت:13:00
6شهرستان خفر روستای آباد شاپورساختمانپلاک ثبتی 910 فرعی از 203 اصلی17/467/900/000873/395/00020020001500000061402/05/15 ساعت:13:30
7شهرستان آبادهزمینپلاک ثبتی 1402 اصلی21/686/062/0001/084/303/10020020001500000071402/05/15ساعت:14:00

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده  و آگهی روزنامه حداکثرتا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1402/05/01  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز شنبه مورخ  1402/05/14 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : روز  یکشنبه مورخ 1402/05/15 بازگشایی خواهند شد. در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی