محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی فروش املاک مازاد اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و به استناد اجرای جزء (2) بند (ب تبصره( 18) قانون بودجه سال1401 کل کشور نسبت به فروش املاک مازاد خود  با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه(ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال )شماره مزایدهتاریخ و ساعت بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان مرودشت
روستای اسلام آباد
ساختمانپلاک ثبتی 177 فرعی از 101اصلی10/000/000/000500/000/0002002000150000019دوشنبه مورخ
1402/09/20
ساعت 10/00

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده و آگهی روزنامه حداکثرتا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  1402/09/07  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز  یکشنبه مورخ  1402/09/19 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : روز  دوشنبه مورخ1402/09/20ساعت 10/00 صبح بازگشایی خواهند شد.

در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی .