محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ارائه خدمات سنجش بینایی ومشاوره رایگان درهفته بهزیستی توسط مراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت هفته بهزیستی ازتاریخ 25لغایت 27تیرماه 1401خدمات سنجش بینایی کودکان 3تا6سال وهمچنین خدمات مشاوره رایگان توسط قانعی مدیرمرکزمثبت زندگی کد8972وپرسنل واحداورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآبادانجام شد./انتهامرتضوی