محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ارزیابی ادارات شهرستان زرین دشت بر اساس شاخص های مناسب سازی

ادارات شهرستان زرین دشت بر اساس شاخص های مناسب سازی ارزیابی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

ادارات این شهرستان توسط کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی و کارشناس ناظر اداره راه و شهرسازی ، از لحاظ شاخص های مناسب سازی و تردد افراد دارای معلولیت ، سالمندان و جانبازان مورد ارزیابی قرار گرفت و امتیاز آنها بر اساس اجرای قوانین مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت منظور گردید.

انتها/رفیعی