محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

انتشار کتابچه تکالیف دستگاه های اجرایی در قبال افراد دارای معلولیت

مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از انتشار کتابچه تکالیف دستگاه های اجرایی در قبال قانون حمایت از حقوق افراددارای معلولیت بر اساس مواد و آیین نامه های اجرایی مربوطه؛توسط بهزیستی فارس خبر داد.


عبدالرحمن سلیم حقیقی مشاور اجرایی مدیرکل بهزیستی فارس با بیان این که  بالغ بر یکصدو پنجاه هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس هستند و بهزیستی به عنوان یکی از متولیان اصلی امور افراد دارای معلولیت با قراردادن دو اصل دسترس پذیری و همه گیر سازی خدمات در سرلوحه کار خود در حد بضاعت پیگیر مطالبات و خواسته های این افراد در بخش های مختلف جامعه می باشد،گفت ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در سطح دبیرخانه در کشور،استان ها و شهرستان ها تشکیل می گردد.در سطح کشور وزیر و در سطح استان ها استانداران به عنوان رئیس و بهزیستی دبیری این ستاد را به عهده دارد.
او در ادامه افزود؛
برای اولین بار و با توجه به ضرورت آشنایی مدیران دستگاه ها و التزام ایشان به اجرای قوانین مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت کتابچه ای بر اساس مواد و آیین نامه های اجرایی مربوطه با پیشگفتار محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان بنا به پیشنهاد محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی  و با همکاری معاونت توانبخشی و کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی فارس منتشر گردیده است.
 رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در متن پیشگفتار این کتابچه بیان نموده؛ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ظرفیتی است که در سایه این قانون می توان به بسیاری از نیازهای این بزرگواران در زمینه های مختلف از جمله مناسب سازی،مسکن،اشتغال،بهداشت و آموزش پاسخ داد و همان طور که ریاست محترم جمهوری نیز تاکید فرمودند رسیدگی و رفع مشکلات این عزیزان ضروری است و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باید به سرعت و به طور  جامع و کامل اجرایی گردد.
استاندار فارس در ادامه افزوده است بی تردید بسترسازی حضور معلولان در جامعه به استقلال فردی و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های آنان منجر خواهد شد.تمام دستگاه ها با التزام به مسئولیت و قانون باید حداکثر تلاش در اجرای وظایف قانونی و پاسخگویی به دبیر خانه ستاد را در سرلوحه کار قرار دهند. 

لازم به توضیح است این کتابچه در قطع پالتویی و به منظور دسترسی دستگاه های اجرایی به وظایف قانون تفکیک  شده منتشر شده است.