محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازديد از موسسه كارافرين نمونه فرد داراي معلوليت در آباده

رئيس بهزيستي آباده در معيت فرماندار،اعضاي شوراي شهر و مسئولين ادارات از طرح اشتغال زايي توانخواه كم شنواي بهزيستي شهرستان بازديد بعمل آوردند.در اين بازديد گروهي ضمن آشنايي با عملكرد موسسه كوشا پرتو ناشنوايان در خصوص اپليكيشن ويژه ناشنوايان بنام هاناپ صحبت و نحوه كار آن براي بازديد كنندگان توضيح داده شد.