محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدازخدمت رسانی کاروان سلامت درمناطق کم برخورداربخش کربال

کاروان سلامت بامشارکت وحضورپزشکان ،کارشناسان داوطلب کانون بسیج جامعه پزشکی ،هلال احمروشبکه بهداشت درروستای کم برخورداربخش کربال به مناسبت هفته دهه باشکوه فجربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه رنجبرفرماندارشهرستان خرامه ،مددی رئیس بهزیستی ومسئولین ازکاروان سلامت برگزارشده درمناطق کم برخورداربه مناسبت دهه باشکوه فجردرشهرستان خرامه بازدیدنمودند

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه