محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدازمنزل خانواردارای فرزندمعلول خیلی شدید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورمددی رئیس بهزیستی وکارشناس توانبخشی ازمنزل مددجوبازدیدنمودوضعیت زندگی ومسائل ومشکلات مددجوموردبررسی قرارگرفت باتوجه به نیازمددجومقررگردیددراسرع وقت حق پرستاری وی برقرارگردد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه