محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدسرزده ازمرکزمشاوره باران مهرشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی بهمراه کارشناس پیشگیری ازمرکزمشاوره باران مهربه صورت سرزده درساعت غیراداری بازدیدنمود.دراین بازدیدوضعیت پرونده های مشاوره ونقاط قوت وضعف مرکزموردبررسی قرارگرفت وتذکرات لازم جهت رفع نواقص به مسئول مرکزداده شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه