محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدمیدانی ازغربال بینایی کودکان 3تا6سال شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه بازدیدازنحوه غربال بینایی کودکان 3تا6سال درشهرمعزابادجابری باحضورمددی رئیس بهزیستی ،حیدری رئیس امورعشایروکارشناس پیشگیری انجام شددراین بازدیدنکات وشیوه های غربال موردبررسی قرارگرفت ونقاط قوت وضعف اجرای برنامه به مرکزمجری طرح اعلام شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه