محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدکارشناسان معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی ازمراکزتحت نظارت بهزیستی شهرستان خرامه

به نقل ازروابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی شهرستان به همراه سالاری و مقدم کارشناسان معاونت پیشگیری استان ودرویشی کارشناس پیشگیری شهرستان ازمراکزمثبت زندگی بازدیدبه عمل آوردند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه