محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از طرح های اشتغالزایی در بهزیستی شهرستان آباده


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی آباده:

دو طرح اشتغالزایی جامعه هدف بهزیستی شامل کشت گلخانه ای و کارگاه شیرینی پزی ,توسط رئیس اداره بهزیستی عباس یعقوبی و مسئول حوزه اشتغال مورد بازدید قرارگرفت و امکانات اشتغالزایی این دو طرح مورد بررسی شد.