محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از منزل مددجو تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سرچهان، ریاست اداره بهزیستی به همراه کارشناس اجتماعی جهت بررسی وضعیت زندگی مددجوی تحت پوشش بهزیستی و به نمایش گذاری صنایع دستی تولید شده مددجو در نمایشگاه صنایع دستی  جهت معرفی و کسب درآمد، بازدید انجام گرفت.