محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از مکان های مناسب سازی شده مجتمع های خدمات رفاهی اداره راهداری شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون:

اسپرغم رئیس اداره بهزیستی، ریسی کارشناس مسول امور توانبخشی و رزم خواه مسول مجتمع های خدمات رفاهی اداره راهداری از مراکز زیرمجموع  این اداره بازدید کردند و این مکان ها را از نظر مناسب سازی مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید ریسی توضیحات لازم جهت مناسب سازی  استاندارد را آموزش داد.

انتها/راحله زارعی