محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید اسپرغم رئیس اداره بهزیستی از مرکز حرفه آموزی توانبخشی نیلوفران تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون: اسپرغم رئیس اداره بهزیستی به همراه تیم نظارتی شهرستان از مرکز حرفه آموزی توانبخشی نیلوفران بازدید کردند. هدف از این بازدید بسترسازی جهت حضورفعال فرزندان آموزش دیده در این مراکز جهت شرکت در بازارچه های صنایع دستی ونمایشگاههای برگزار شده در آینده می باشد.

انتها/راحله زارعی