محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید بال افکن معاونت مراکز و موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال ، و نصیر زاده کارشناس مسکن استان از منزل مددجویان آسیب دیده از زلزله درشهرستان اوز *

به گزا رش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز، بال افکن معاونت مراکز وموسسات غیر دولتی ،مشارتهای مردمی واشتغال ،نصیر زاده کارشناس مسکن استان ، اسدی رئیس اداره بهزیستی اوز به همراه کوهپیما رئیس بنیاد مسکن از منزل مددجویان آسیب دیده از حادثه زلزله بازدید کردند. در این بازدید میزان خسارت، شرایط ساخت یا تعمیر و … مورد ارزیابی قرار گرفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی