محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس بازدید محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس به همراه رییس اداره حراست، معاون توانبخشی؛ سرپرست بهزیستی شیراز، رییس اداره بازرسی و عملکرد از موسسه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی نرجس شیراز

بازدید محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس به همراه رییس اداره حراست، معاون توانبخشی؛ سرپرست بهزیستی شیراز، رییس اداره بازرسی و عملکرد از موسسه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی نرجس شیراز

یکشنبه: ۱۵اسفندماه

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس