محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید کارشناسان استانی از مراکز مثبت زندگی شهرستان ممسنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی بازدید سرکار خانم ها فریدونی،هدایتی و حمیدی کارشناسان مراکز مثبت زندگی استان، با حضور سرپرست اداره بهزیستی ممسنی و کارشناس مراکز اداره بهزیستی شهرستان ممسنی انجام شد و از نزدیک در جریان امور و پرونده ها و فعالیت های مراکز قرارگرفتند و نکات لازم را در جهت بهبود فعالیت مراکز متذکر گرديدند.