محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید کارشناس امور اجتماعی بهزیستی شهرستان کوه چنار از مراکز مثبت زندگی

ابراهیمیان کارشناس واحد امور اجتماعی ضمن بازدید از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت، پرونده‌های اجتماعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. همچنین با حضور مددکاران نقاط ضعف و قوت و نیز نحوه گزارش نویسی مورد بازبینی قرار گرفت.