محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید گروه نظارت بر مراکز از واحد اورژانس اجتماعی بهزیستی ممسنی

بازدید گروه نظارات بر مراکز دولتی و غیر دولتی، متشکل از سرپرست اداره، کارشناس امور اجتماعی و بازرس از واحد اورژانس اجتماعی انجام گرفت. در این بازدید ضمن تشکر از فعالیت و زحمات کارشناسان اورژانس اجتماعی، ضمن بررسی پرونده های مراجعین نکات قابل ذکر برای بهبود روند کاری متذکر گرديد.