محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ببینید/ برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت

برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برای اولین بار با تاکید رئیس جمهور شهید