محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بدانیم | آگاهسازی، گام نخست جلوگیری از وقوع فساد / راههای ارتباطی و دریافت گزارشات مردمی

با راههای ارتباطی و دریافت گزارشات مردمی در مسیر سلامت اداری گام برداریم.