محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بررسی چالش های سامانه مثبت زندگی در بهزیستی فارس

جلسه کشوری مجازی در خصوص چالش های سامانه life+ برگزار شد.