محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برنامه میزبان کوچک در مرکز فاطمه الزهرا س شهرستان فیروزآباد اجرا شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،درتاریخ سی تیر ماه ۱۴٠۱ساعت هشت شب،صمد افشاری معاون بهزیستی شهرستان فیروزآباد به همراه چند نفر از پرسنل این اداره، در مرکز فاطمه الزهرا س شهرستان فیروزآباد حاضر شده و علاوه بر بازدید عملکرد مرکز درزمینه های گوناگون با فرزندان مرکزبر سر سفره شام نشستند./انتهامرتضوی