محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاري جلسه مجمع عمومي ساليانه هيات امناء شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد معلولين استان فارس

برگزاري جلسه مجمع عمومي ساليانه هيات امناء شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد معلولين استان فارس به منظور انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان شورا كه پس از انجام راي گيري با حضور كارشناسان امور توانبخشي بهزيستي فارس و اداره بهزيستي شهرستان شيراز از مجموع ٣٢ راي اخذ شده افراد ذيل انتخاب گرديدند:

اعضای اصلی هیات مدیره :

سعید فانی (جسمی حرکتی ) ۳۰ رای
امراله دهقانی (ضایعه نخاعی) ۲۹ رای
زهرا آذری (ذهنی ) ۲۸ رای عباس عباسی (جسمی حرکتی ) ۲۶ رای
محمد مهبودی (جسمی حرکتی ) ۲۶ رای
مجید قاسمی (ناشنوایان) ۲۵ رای یاسر کلوانی (نابینایان) ۱۷ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره :
جعفر فروتن (جسمی حرکتی ) ۱۴ رای
عبداله کمالی سروستانی (نابینایان) ۱۰ رای
بازرسین اصلی :
فاطمه نجف زاده  ۲۲ رای فریدون پارسایی ۱۸ رای بازرس علی البدل :
بهنام مهبودی ۱۵ رای