محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری‌جلسه کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون: کمیته اشتغال جهت متقاضیان اخذ تسهیلات اشتغالزائی با حضور اسپرغم رئیس اداره ، زارعی کارشناس اشتغال و سایر اعضا کمیته جهت بررسی پروندهای متقاضیان  برگزار گردید.