محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری اولین جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی و شورای سامان دهی سالمندان شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند:
اولین جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی و شورای سامان دهی سالمندان
با حضور معاون عمرانی فرماندار و سرپرست وکارشناسان بهزیستی وسایر اعضای ستاد ساعت ۹ صبح در تاریخ ۱۴۰۱/۰٣/٣١ در محل فرمانداری تشکیل شد. این کارگروه با هدف توانمند سازی معلولین و سالمندان و تسهیل دسترسی این اقشار برگزار گردید. دستور کار این نشست پیگیری مصوبات آخرین ستاد مناسب سازی سال ۱۴۰۰ و گزارش کار اعضای کمیته فنی مناسب سازی از بازدید میدانی وضعیت مناسب سازی بانک های شهرستان و در مرحله دوم بازید اعضای کمیته فنی از وضعیت مناسب سازی ساختمان در حال کار اداره صنعت معدن تجارت برگزار گردید.
انتها/سمانه قاسمی نژاد