برگزاری جلسه آموزشی تسهیلگران طرح CBR و تقدیر از تسهیلگر نمونه

توسط اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت صورت گرفت :

برگزاری جلسه آموزشی تسهیلگران طرح CBR و تقدیر از تسهیلگر نمونه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

جلسه آموزشی ویژه تسهیلگران CBR با حضور رئیس اداره بهزیستی ، مسئولین واحدهای توانبخشی و مسکن و تسهیلگران روستاهای شهرستان در محل اداره بهزیستی برگزار شد.

این جلسه با هدف آموزش به تسهیلگران موسسه نور امید در راستای برنامه های واحدهای توانبخشی ، مسکن و اشتغال و با هدف بهره گیری از پتانسیل ایشان در زمینه مرتفع نمودن مشکلات گروه هدف برگزار شده و در پایان از تسهیلگران فعال تقدیر و همچنین تسهیلگر نمونه نیز معرفی گردید.

انتها/رفیعی