محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه بررسی تقاضاهای استعلام واگذاری اجرای “برنامه احصاء تعیین کننده های آسیبهای اجتماعی

جلسه بررسی تقاضاهای استعلام واگذاری اجرای “برنامه احصاء تعیین کننده های آسیبهای اجتماعی “در دفتر پاک روح معاون پشتیبانی و منابع انسانی و با حضور اثنی عشری معاون پیشگیری ، عالم گیر کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، باقرپور کارشناس برنامه ، موسوی مسئول امورحقوقی ،ساریخانی سرپرست اداره امور مالی ، کوشکی کارشناس حراست ، اذعان کارشناس دفتر بازرسی و شاهین مسئول سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد .در این جلسه تقاضا ها بررسی و موسسه واجد شرایط برای اجرای برنامه انتخاب شد.