محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه برنامه ریزی گرامیداشت هفته بهزیستی با مسولین مراکز مثبت زندگی و مراکز شبه خانواده تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون: جلسه ایی باحضور اسپرغم رئیس اداره بهزیستی، میرزایی کارشناس  مسول مراکز مثبت زندگی، ریسی کارشناس مسول امور توانبخشی و زارعی کارشناس روابط عمومی با مسولین مراکز مثبت زندگی و مراکز شبه خانواده جهت برنامه ریزی در خصوص گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد.

در این جلسه لیست برنامه های قابل اجرا در هفته بهزیستی توسط هر مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

انتها/راحله زارعی