محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه توجیهی جهت پرسنل مرکزنگهداری معلولین ذهنی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه جلسه ای درخصوص چالش ها،مشکلات مرکزنگهداری باران باحضورمددی رئیس بهزیستی خرامه ،کارشناس مراکزوحضورمسئول فنی وپرسنل مرکزبرگزارشددراین جلسه مددی ضمن تشکرازفعالیت پرسنل مرکزبه ارائه نکات کلیدی وتوجیح مسئول فنی وپرستاران ومادریاران مرکز درخصوص ارائه خدمات وگزارشات مربوط به شرح وظایف پرسنل پرداخت .

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه