محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه جهادتببین ومشارکت حداکثری درانتخابات

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه جلسه جهادتببین باحضورمددی رئیس بهزیستی وکارکنان مراکزواداره بهزیستی شهرستان خرامه جهت حضورحداکثری وشرکت درانتخابات ریاست جمهوری برگزارشد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه