محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه گردهمایی منطقه ۴ شهرستانهای فارس به میزبانی شهرستان فراشبند

جلسه گردهمایی منطقه ۴ شهرستانها فارس به میزبانی فراشبند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند, در جلسه گردهمایی منطقه ای شهرستان ها با حضور معاون اداره کل بهزیستی فارس و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان های فراشبند,فیروزاباد,قیروکارزین,کازرون,رستم ,کوهچنار ،به میزبانی اداره بهزیستی فراشبند, نماینده فرماندار وامام جمعه این شهرستان حضور داشتند تا مسائل ومشکلات شهرستانها در ۴ دفتر مسکن,مشارکتها,مراکز,اشتغال عنوان وبررسی شوند.ابتدای این گردهمایی روسای شهرستانها به ارائه چالشها ومشکلات ومجموعه فعالیت واقدامات هرشهرستان برای جامعه هدف خود وسپس به ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات توسط پرداختند سپس معاونت محترم هماهنگی موسسات اداره کل به ارائه راهکاراها ورفع مشکلات ومصوباتی جهت بررسی هرچه بیشتر به خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی پرداختند ودرانتهای این گردهمایی از روسای ادارات بهزیستی شهرستانها جهت خدمات رسانی به جامعه هدف جهت رفع هرچه بیشتر مشکلات آنان تشکر نمود .