محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه وتزریقات ویژه کارکنان بهزیستی ومراکزشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه دوره آموزشی کمک های اولیه وتزریقات توسط امدادگرهلال احمربرای کارکنان بهزیستی ومراکزتحت نظارت برگزارشددراین دوره درخصوص کمک های اولیه درمواقع سانحه وتزریقات توضیحاتی داده شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه