محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری دومین جلسه ستادهماهنگی وپیگیری مناسب سازی وشورای ساماندهی سالمندان درشهرستان خرامه

به منظورپیگیری امورمربوط به مناسب سازی وسالمندان شهرستان ،دومین جلسه ستادهماهنگی وپیگیری مناسب سازی وشورای ساماندهی سالمندان درشهرستان خرامه باحضوررنجبرفرماندارشهرستان ،مددی رئیس بهزیستی وشهرداران خرامه وکربال وروسای عضوکارگروه دوجلسه جداگانه درمحل دفترفرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،مددی رئیس بهزیستی دراین جلسات ضمن ارائه گزارش عملکرداداره بهزیستی دردوزمینه مربوط به سالمندان ومناسب سازی خواستارهمکاری فرمانداری وارگانهای شهرستان ازمحلهای مربوطه ازطرف فرمانداری به موضوع مناسب سازی ،توجه به مناسب سازی محورپایلوت شهرستان وسرعت بخشی به موضوع مناسب سازی این بخش ازدرخواستهای دیگررئیس اداره بهزیستی دراین جلسات بود.درپایان فرماندارضمن تاکیدبرمناسب سازی اماکن وادارات تاکیدبربازدیدمیدانی ازاولویت برنامه های مناسب سازی دانست.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه