محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری میزارتباطات مردمی همزمان بارویدادملی ظرفیت سازی دربهزیستی خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه رویدادملی ظرفیت سازی همزمان باسفرمعاون محترم وزیرورئیس سازمان بهزیستی کشوربه استان فارس باحضورمددی رئیس بهزیستی خرامه ،قائدی معاون فرماندار،قانعی بخشدارمرکزی ،علیایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی وروسای شهرستانهابرگزارشد.این امرباهدف هم گرایی گروههای مردمی ،نهادهاودولت ویژه جامعه هدف بهزیستی انجام ودرخواست های مراجعان که درخصوص مسکن ودرمان ومعیشت واشتغال بودموردبررسی قرارگرفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه