محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری میزخدمت به مناسبت هفته جهانی مبارزه باموادمخدر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،درمصلی نمازجمعه میزخدمت باحضورمددی رئیس اداره بهزیستی ،واحدپیشگیری برگزارگردید.دراین زمینه به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدرجهت آگاهی بخشی وآشنایی هرچه بیشترمردم توزیع بروشورپیشگیری اطزمصرف موادمخدرمیان افرادتوزیع گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه