محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری همایش بزرگ پیشگیری ازاعتیاددرشهرستان خرامه

به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدر،همایش بزرگ پیشگیری ازاعتیادباتدریس قدرت اله محکم کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیاداداره کل بهزیستی فارس برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه دراین همایش که باهمکاری اداره بهزیستی ،مراکزتحت نظارت بهزیستی ،شبکه بهداشت ،کمیته امداد،اتاق سه کاج برگزارگردیدجمعی ازمردم ومسئولین ،رنجبرفرماندارشهرستان حضورداشتند.مددی رئیس اداره بهزیستی درابتدای شروع همایش به ارائه خلاصه ای ازگزارش عملکرداداره بهزیستی درراستای پیشگیری ازاعتیادپرداخت رنجبرفرماندارشهرستان نیزدراین همایش اظهارنموددردسترس بودن موادمخدریکی ازعوامل اصلی اعتیاداست وتقویت معنویت بین افرادخانوداه وبرنامه ریزی مفیدبرای فرزندان گام موثری درپیشگیری ازاعتیاداست .درادامه مطالبی درخصوص عوامل تاثیرگذاروراهکارهای پیشگیری ازاعتیادتوسط محکم کارشناس مسئول دفترپیشگیری ازاعتیادبه عنوان مدرس همایش ارائه گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه