محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیرهیات مدیره وپرسنل مرکزتوانبخشی لاله ولادن فیروزآبادازرئیس وپرسنل بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت هفته بهزیستی اعضاءهیات مدیره وپرسنل مرکزتوانبخشی لاله ولادن باحضوردراداره بهزیستی طی مراسمی اززحمات پورآقایی رئیس بهزیستی شهرستان فیروزآبادوپرسنل این اداره تقدیرنمودند./انتهامرتضوی