محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع جهیزیه بین مددجویان بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه توزیع جهیزیه مددجویان دراین شهرستان اجراشد.دراین برنامه درقالب آیین فرهنگی اجتماعی وصال یارطرح مولی الموحدین بااهدا500سری جهیزیه به همت اداره کل بهزیستی فارس ومشارکت موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی فارس به جامعه هدف بهزیستی اجراشددراین مراسم قائدی معاون فرماندار،قانعی بخشدارمرکزی ،علیایی رئیس تبلیغات ،جابری مسئول جهادسازندگی ناحیه مقاومت سپاه وسایرمسئولین شهرستان نیزحضورداشتند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه